Ekofob

Použitie

Ekofob sa používa hlavne na ošetrenie vozovkových betónov na diaľniciach a cestách, letištných plôch, parkovísk, priemyselných dvorov, poľnohospodárskych a skladových objektov, garáží, mostných objektov, betónových zvodidiel, protihlukových stien a pod. Nanáša sa na ošetrovaný povrch betónu striekaním, valčekmi, štetkou a pod. Podmienkou pre správne použitie je, že sa nanesie len také množstvo prostriedku, ktoré do betónu vsiakne. Impregnácia sa vykonáva na čistý a suchý povrch betónu pri teplote vzduchu min. 15o C a teplote betónu +5 až +40o C. Vhodná teplota impregnačného prostriedku je 25 ± 10o C.

Množstvo nanášaného prostriedku je potrebné stanoviť skúškou. Orientačne platí, že pri prvom použití u nového betónu je spotreba 150 – 200 g/m2. U starého, už impregnovaného betónu klesá spotreba pri opätovnom impregnovaní až na 50 – 60 g/m2.

Všeobecná charakteristika

Ekofob je bezfarebná až mierne nažltlá impregnačná látka, zvyšujúca odolnosť betónu proti škodlivým vplyvom mrazu a chemických rozmrazovacích látok. Podľa STN 65 0201 je Ekofob horľavina, zaradená do III. triedy nebezpečnosti.

Ukazovatele kvality
PN VÚRUP 036-04

Ukazovateľ kvality Hodnota
Hustota pri 20 oC, kg/m3 800 - 830
Viskozita, mm2/s, min. 5
Vzhľad číra, žltohnedá kvapalina

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ekofob patrí medzi mierne nebezpečné látky pre zdravie. Prítomné zložky majú mierne dráždivý účinok na pokožku a sliznice. Pri práci mimo voľné priestranstvá treba zabezpečiť dostatočné vetranie. Pri práci s prostriedkom je zakázané jesť, piť a fajčiť a je nutné obmedziť priamy styk pokožky a slizníc s výrobkom. Preto sa odporúča používanie osobných ochranných pomôcok, pred a po ukončení práce použiť reparačný krém. Opotrebovaný alebo inak znehodnotený výrobok sa likviduje v spaľovni vhodnej pre tento typ odpadu.

Balenie a skladovanie

Ekofob sa dodáva v kovových obaloch, prípadne v plastových obaloch s antistatickou úpravou, v autocisternách a iných obaloch dohodnutých s odberateľom. Bežné plastové obaly bez antistatickej úpravy nie sú prípustné. Pri skladovaní treba výrobok chrániť pred silným zahrievaním ako aj pred mrazom. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Predaj zabezpečuje STACHEMA
Lamačská cesta 8
817 14 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

Ekofob (210,04 KB, pdf)