Larcon L

Použitie

Hlavné oblasti aplikácie LARCONu L sú pri výrobe vysokokvalitných chlórovaných parafínov, alkylsulfonátov, sulfonátov, n-olefínov, alkoholov, kyselín, tenzidov, zmäkčovadiel do plastických látok, prísad do motorových olejov, syntetických olejov, plastických mazív a odmasťovacích prostriedkov, ako špeciálne rozpúšťadlo iniciátorov polymerizácie PE, zložka rozpúšťadlových zmesí pre priemysel lakov a podobne.

Všeobecná charakteristika

Produkt LARCON L sú odaromatizované ľahké n-alkány, ktoré sa vyrábajú procesom hľbkového adsorpčného odaromatizovania z hydrogenovanej petrolejovej frakcie. Ľahké odaromatizované n-alkány – LARCON L sú uhľovodíky C10 až C13 s min. čistotou 98,5 % hmot., s obsahom síry max. 2 ppm. Obsah aromatických uhľovodíkov je znížený do 10 ppm, resp. podľa požiadaviek odberateľa.

Odaromatizované n-alkány sú číre, bezfarebné kvapaliny uhľovodíkového charakteru, bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt, s vodou nemiešateľné.

LARCON L má bod vzplanutia min. 72 °C, bod varu 190 °C a dolnú hranicu výbušnosti 0,6% obj., skupina nebezpečenstva výbuchu II. A. Podľa STN 65 0201 je zaradený do III. triedy nebezpečnosti.

Kvalitatívne ukazovatele
PN D 25-454-93, PN VÚRUP 017 – 03

Ukazovateľ kvalityHodnota
Čistota v % hm. min.98,5
Obsah síry, ppm, max.2,0
Bróm. index v mg/100 ml, max.50
Farba podľa Saybolta, min.+29
Bod vzplanutia, °C, min.+72
Bod tuhnutia, °C-20
Hustota pri 20 ºC, kg/m3 746-754
Obsah vody, ppm, max. inform.50
Obsah aromatických uhľovodíkov, ppm, max.10

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

LARCON L nie je toxický. Z hľadiska účinku na ľudský organizmus je zaradený medzi látky biologicky účinné. Pri opakovanom kontakte s pokožkou môže spôsobiť jej zreteľné primárne podráždenie, pri priamom kontakte môže dráždiť oči. Z hľadiska možných účinkov na životné prostredie poškodzuje kvalitu a zdravotnú nezávadnosť vôd.
Pri manipulácii a práci s ním je preto nutné používať vhodné osobné ochranné prostriedky (rukavice z PVC, nie gumené, tesne priliehajúce okuliare, resp. ochranný štít, ochranný odev – nie zo syntetických materiálov, kožená obuv bez kovania, nepoužívať ochranné a pracovné prostriedky z gumy a z materiálov, ktoré môžu spôsobiť statický elektrický náboj). Pri práci je zakázané jesť, piť, fajčiť a treba dodržiavať zásady hygieny a ochrany zdravia pri práci s ropnými produktami.

Balenie a skladovanie

LARCON L sa dodáva v sudoch, kontajneroch, v autocisternách a v železničných cisternách. Skladuje sa v uzatvorených sudoch, nádržiach chránených proti poveternostným vplyvom pri teplotách –10°C až +30°C, s výhodou pod dusíkovou atmosférou. Záručná doba pri dodržaní uvedených skladovacích podmienok je 1 rok.

Dokumenty na stiahnutie

Larcon L (246 KB, pdf)