• PatentyPatentový spis č. 277200

  Patentový spis č. 277200

  Prísada do automobilových benzínov

   Druh dokumentu:B6
  (21)Číslo prihlášky:5058-89
  (22)Dátum podania:31.8.1989
  (47)Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku:16.12.1992
  (51)Medzinárodné patentové triedenie:C10L01/18,C10L01/22,C10L10/00
  (54)Názov:Prísada do automobilových benzínov
  (72)Pôvodca:Bratský Daniel ing. CSc., Bratislava, CS;
  Oravkin Juraj ing., Bratislava, CS;
  Zatloukal Zdeněk ing., Bratislava, CS;
  Fehér Pavol ing., Šamorín, CS;
  Mikula Oldřich ing. CSc., Bratislava, CS
  (71,73)Majiteľ:Slovnaft VÚRUP, a. s., Bratislava, SK;
  (31)Číslo priority:5058/89
  (32)Dátum priority:31.8.1989
  (33)Kód krajiny:CS
  (57)Anotácia:Prísada do nízkoolovnatých a bezolovnatých automobilových benzínov zabraňujúca vytváraniu úsad v sacom systéme motora a chrániacej sedlá výfukových ventilov pred zahbením obsahujúca od 50 % do 98 % hmot. zložky A so štruktúrnym vzorcom I, od 1 % do 20 % hmot. zložky B so štruktúrnym vzorcom II a od 1 % do 30 % hmot. zložky C so štruktúrnym vzorcom III.