• PatentyPatentový spis č. 277200

  Patentový spis č. 277200

  Prísada do automobilových benzínov

  Druh dokumentu: B6
  (21) Číslo prihlášky: 5058-89
  (22) Dátum podania: 31.8.1989
  (47) Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku: 16.12.1992
  (51) Medzinárodné patentové triedenie: C10L01/18,C10L01/22,C10L10/00
  (54) Názov: Prísada do automobilových benzínov
  (72) Pôvodca: Bratský Daniel ing. CSc., Bratislava, CS;
  Oravkin Juraj ing., Bratislava, CS;
  Zatloukal Zdeněk ing., Bratislava, CS;
  Fehér Pavol ing., Šamorín, CS;
  Mikula Oldřich ing. CSc., Bratislava, CS
  (71,73) Majiteľ: Slovnaft VÚRUP, a. s., Bratislava, SK;
  (31) Číslo priority: 5058/89
  (32) Dátum priority: 31.8.1989
  (33) Kód krajiny: CS
  (57) Anotácia: Prísada do nízkoolovnatých a bezolovnatých automobilových benzínov zabraňujúca vytváraniu úsad v sacom systéme motora a chrániacej sedlá výfukových ventilov pred zahbením obsahujúca od 50 % do 98 % hmot. zložky A so štruktúrnym vzorcom I, od 1 % do 20 % hmot. zložky B so štruktúrnym vzorcom II a od 1 % do 30 % hmot. zložky C so štruktúrnym vzorcom III.